Från idé till verklighet

StepOut är ett praktikantprogram. Det betyder att fokus i första hand ligger på de insikter och kunskaper som du som praktikant får en möjlighet att tillägna dig genom praktiken, snarare än din insats i landet. En röd tråd av lärande går genom hela programmet, från förberedelsekursen till uppföljningsveckan. Nedan kan du följa programmets olika steg, punkt för punkt:

 • Ansökan och rekommendationer ska vara StepOut-programmet tillhanda senast 15 april.
 • Alla ansökningar bedöms av StepOuts antagningsgrupp som till att börja med tar ställning till vilka som blir kallade på intervju. Intervju sker på överenskommen tid. Vanligtvis genomförs intervjuerna i Örebro, men kan i undantagsfall hållas via en digital plattform.
 • Antagningsgruppen samlas för att ta beslut om preliminär antagning (slutgiltig antagning sker efter godkännande av aktuell värdorganisation).
 • Den antagne tackar ja eller nej till sin plats i programmet (Obs! Vi ber alltså om ett svar från dig som söker om du vill ha din plats i programmet innan du får besked om din placering).
 • Placeringsprocessen genomförs av StepOut-samordnaren där de som preliminärt antagits matchas gentemot både aktuella praktikplatser och andra antagna. Placeringsprocessen sker i dialog med både Evangeliska Frikyrkans (EFKs) regionala missionscentra och aktuella värdorganisationer. Eftersom det är många personer och pusselbitar inblandade måste du som sökande vara beredd på att detta tar tid!
 • Efter godkännande från värdorganisationen ges besked om slutgiltig antagning och erbjuden praktikplats. Målsättningen är att detta ska vara klart senast i maj-juni.
 • Alla antagna praktikanter deltar i StepOut-programmets obligatoriska förberedelsekurs. Den som inte kan delta i kursen kan inte heller åka ut som praktikant. Förberedelsekursen hålls i regel under augusti månad.
 • Praktikanten ordnar själv med övriga förberedelser: biljettbokning, visumansökan, vaccinationer, kontakter med värdorganisationen etc, samt en rad andra förberedelseuppgifter.
 • Utresa (vanligtvis) under augusti/september enligt överenskommelse med aktuell värdorganisation.
 • Utlandspraktiken pågår vanligtvis under fem till nio månader. Under tiden är praktikanten underställd både sin värdorganisation och respektive regionkontor inom EFK. Varje månad ska en rapport skickas till ansvarig kontaktperson på regionkontoret. Därutöver förekommer vissa studieuppgifter som ska skickas till samordnaren i Sverige.
 • Senast en månad efter hemkomst ska praktikanten skicka sin slutrapport till StepOut-samordnaren. Aktuellt regionkontor tar också del av rapporten.
 • Efter det att slutrapporten är inskickad genomförs ett individuellt hemkomstsamtal med varje praktikant. Samtalet sker i regel i Örebro.
 • Alla praktikanter deltar i den obligatoriska uppföljningsveckan. Vi återkommer med datum för hemkomstdagarna.
 • Alla praktikanter genomför sina informationsuppdrag (6 st).

StepOut-samordnaren är ansvarig för verksamheten under förberedelse- och uppföljningsfasen. Under utlandsfasen är det personal på EFKs regionala missionscentra som ytterst ansvarar för praktikanterna.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen