Utlandsfasen

Utlandsfasen pågår normalt mellan fyra och nio månader. Därutöver tillkommer för alla praktikanter de obligatoriska moment som ingår i förberedelse- och uppföljningsfaserna.

Under utlandsfasen är det den regionala/svenska kontaktpersonen, inte StepOut-samordnaren, som bär det huvudsakliga ansvaret för dig som praktikant och för uppföljningen av din situation, till skillnad från förberedelse- och uppföljningsfaserna. Det är också i första hand till din regionala kontaktperson som du vänder dig till med olika frågor under utlandsfasen. Vid behov finns såklart även StepOut-samordnaren tillhands för frågor och rådgivning.

Under utlandsfasen är du underställd den av värdorganisationen utsedda handledaren. I samråd med det regionala missionscentrat beslutar värdorganisationen om placeringsort, arbetsuppgifter och boende.

Värdorganisationen och din handledare ansvarar för att du i inledningsskedet introduceras till kulturen, sammanhanget, organisationen, och det lokala arbetet i samband med ankomst. Värdorganisationen har sedan i uppdrag att ge dig som praktikant en så bred bild av utvecklingsarbete som möjligt. Detta kan till exempel uppnås genom studiebesök till andra organisationer eller andra projekt inom samma organisation. Vid behov ska det också finnas tid till språkstudier.

Målsättningen är att varje praktikant ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med lokal personal och underställd en lokal handledare. Men kom ihåg att du kommer till din värdorganisation som en praktikant och att fokus i första hand ligger på ditt lärande och inte på din insats.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det kan bli stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”.

Uppgifter under utlandsfasen:

  • Månadsrapport till din regionala kontaktperson på EFK.
  • Utvärderingssamtal mellan dig och din lokala handledare varje månad.
  • Reflektionsuppgift utifrån de tre ämnesområdena mission, kultur och utveckling.
  • Samtaluppgift med någon på samarbetsorganisationen, med temat att utbyta tankar och erfarenheter rörande förhållningssätt till miljö.
  • Informationsuppdrag. Framför allt att skriva på StepOut-bloggen och lägga ut bilder/filmer på Instagram, enligt givna instruktioner och överenskommen regelbundenhet.
  • Ta foton och videoklipp som sedan lämnas in till EFK efter avslutat praktik.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen